অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ᱯᱨᱚ ᱵᱚᱱᱚ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱚ

ᱩᱯᱩᱨᱩᱢ

ᱯᱚᱞᱟᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱨ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ ᱢᱩᱞ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱯᱨᱟᱫᱷᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱭᱚ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱮᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚ, ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱤᱥᱩᱢ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱡᱟᱱᱟ ᱟᱫᱮᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟ।  ᱮᱱᱨᱮᱦᱚᱸ, ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱞᱟᱠᱛᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱥᱟᱢᱩᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱟ।

ᱯᱨᱚ ᱵᱚᱱᱚ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱚ

ᱢᱤᱫ ᱟᱣᱫᱷᱟᱨᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱯᱨᱚ ᱵᱚᱱᱚ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱩᱢ ᱨᱮ ᱵᱟᱲᱛᱤ ᱛᱚᱲ ᱥᱵ ᱤᱫᱤ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱦᱩᱭ, ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱸᱥᱛᱷᱟᱜᱚᱛ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱢᱤ ᱦᱮᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱲᱛᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ  ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ।  ᱯᱨᱚ ᱵᱚᱱᱚ  ᱞᱮᱴᱤᱱ ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱵᱮᱜᱚᱨ - ᱥᱣᱟᱥᱨᱛᱷ ᱥᱟᱨᱵᱚᱡᱟᱱᱤᱠ ᱵᱷᱟᱞᱟᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ  ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱠ ᱟ।  ᱛᱤᱱᱟᱜ ᱜᱟᱱ ᱩᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱯᱮᱥᱮᱵᱟᱨ  ᱥᱩᱞᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱠᱚᱭ ᱵᱮᱜᱚᱨ  ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱥᱚᱞᱟᱦ ᱟᱨ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱟᱸᱣ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱟᱨ  ᱥᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱟᱸᱦᱠᱤ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ।  ᱫᱩᱨᱵᱷᱟᱜ ᱛᱮ ᱥᱚᱨᱵᱚᱡᱟᱱᱤᱠ ᱥᱮᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱯᱨᱚᱢᱯᱚᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱞᱮᱠᱷ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱮᱢ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ।

ᱟᱱᱩᱪᱷᱮᱫ 39 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱟᱢᱟᱡ ᱨᱤᱱ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱟᱨ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱱᱤᱥᱩᱞᱠ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱚᱠᱥᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱱᱭᱟᱭ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ। ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱩᱪᱷᱮᱫ 14 ᱟᱨ  22 (2) ᱠᱟᱱᱩᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ  ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱱᱤᱥᱴᱟ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ।  ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱹᱰᱟ, ᱥᱟᱸᱭᱩᱠᱛ ᱨᱟᱥᱴᱨ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱞᱟᱦᱟ  - ᱡᱷᱥ  ᱛᱮᱫ 16  ᱨᱟᱡᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱭᱤᱛ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱭᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱱᱤᱥᱴᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱟᱨᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛ ᱥᱟᱸᱣ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱩᱫᱚᱥ ᱥᱟᱸᱣ ᱞᱟᱤᱱ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱵᱤᱱᱟ ᱥᱚᱣᱟᱨᱛᱷ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱚ ᱱᱭᱟᱭ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ (DoJ) ᱨᱮᱭᱟᱜ 1987 ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱯᱨᱟᱫᱷᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱟᱫᱷᱤᱱᱤᱭᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱟ  12 ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣ ᱵᱟᱫᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱩᱠᱤᱞ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱮᱥ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱩᱥᱠᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ।

ᱟᱞᱮ ᱩᱠᱤᱞ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱯᱮᱥᱮᱵᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟᱜ  ᱥᱟᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱟᱡᱤᱥᱴᱟᱨ ᱟᱨ ᱜᱟᱠᱷᱩᱲ ᱛᱮᱫ ᱟᱨ  ᱦᱮᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱥᱟᱸᱣ ᱥᱚᱢᱵᱚᱸᱫᱷᱤᱛ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱮᱢᱚᱜ ᱟ।

ᱩᱫᱮᱥ

1.  ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱥᱠᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱠᱤᱞ ᱟᱨ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱯᱮᱥᱮᱣᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱮᱜᱚᱨ - ᱥᱣᱟᱨᱛᱷ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱚ  ᱮᱢ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱛᱮ

2.  ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣ ᱵᱮᱜᱚᱨ - ᱥᱣᱟᱨᱛᱷ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱩᱠᱤᱞ ᱟᱨ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱯᱮᱥᱮᱣᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ

3.  ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱰᱟᱴᱟᱵᱮᱥ ᱥᱚᱢᱵᱚᱸᱫᱷᱤᱛ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱩᱪᱤᱛ ᱯᱚᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱣᱟᱠᱤᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱡᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱟᱢᱮᱴ

ᱮᱥᱠᱚᱯ

ᱰᱟᱴᱟᱵᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮ  ᱵᱮᱜᱚᱨ - ᱥᱣᱟᱨᱛᱷ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱩᱠᱤᱞ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱨᱮ ᱱᱭᱟᱭ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ ᱜᱮᱲᱮᱣᱟ।  ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱯᱨᱟᱫᱷᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱟᱫᱷᱤᱱᱤᱭᱚᱢ, 1987 ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱜ ᱩᱠᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱵᱚᱸᱫᱷ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮ ᱜᱟᱠᱷᱩᱲ ᱛᱮᱫ ᱥᱮ ᱥᱩᱫ ᱦᱩᱭ ᱨᱮ  ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱫᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱢᱯᱚᱠ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ DoJ  ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ  ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ। ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱩᱪᱤᱫ ᱯᱚᱫ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱩᱠᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱤᱪᱟᱨ ᱦᱚᱪᱚ ᱵᱮᱜᱚᱨ - ᱥᱣᱟᱨᱛᱷ ᱠᱟᱱᱩᱱᱤ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱯᱫᱚᱸᱰ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱩᱠᱤᱞ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱟᱹᱢᱤᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟ ᱟᱨ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ।  ᱰᱟᱴᱟᱵᱮᱥ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ  ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ  ᱵᱮᱜᱚᱨ -ᱥᱣᱟᱨᱛᱷ  ᱣᱠᱤᱞ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱲᱛᱤᱭᱟᱜ ᱩᱯᱠᱚᱨᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟ।

ᱟᱣᱮᱫᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟᱢ

ᱯᱟᱛᱨᱚᱛᱟ

  • ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱠᱟᱩᱱᱥᱤᱞ ᱥᱟᱸᱣ  ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱚᱞ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ
  • ᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱩᱠᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱦᱮᱣᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ
  • ᱩᱢᱚᱨ  ᱵᱮᱜᱚᱨ- ᱥᱣᱟᱨᱛᱷ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱨᱚᱯᱷᱟᱤᱞ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱚᱪᱚ  ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱵᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟ
  • ᱩᱢᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ  44-54  ᱥᱮᱨᱢᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱪᱤᱛ ᱯᱚᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱤᱪᱟᱨ ᱦᱚᱪᱚ ᱨᱮ ᱨᱩᱪᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱲᱛᱤ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱮᱯᱮᱴᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ।

ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱟᱸᱡᱤᱠᱨᱤᱛ ᱟ?

  • ᱜᱚᱨᱡᱤ ᱩᱠᱤᱞ ᱠᱚ ᱯᱟᱸᱡᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱨᱮ  ᱥᱟᱨᱵᱤᱥ ᱯᱞᱟᱥ ᱞᱤᱸᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱟ।
  • ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱛᱚ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱢᱮ ।
  • ᱟᱵᱮᱫᱚᱠᱟᱜ ᱯᱟᱸᱡᱤᱠᱨᱤᱛ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱟ ᱟᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱣᱟ ᱥᱟᱸᱣ ᱟᱤ.ᱰᱤ.ᱟᱢ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱛᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ- ᱥᱣᱟᱨᱛᱷ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱨᱟᱡᱤᱥᱴᱟᱨ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱱᱟ।
  • ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱨᱵᱤᱥ ᱯᱞᱟᱥ ᱟᱤᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱹᱱᱩᱠ ᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ  ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱱᱩ ᱨᱮ ᱨᱟᱡᱤᱥᱴᱟᱨ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱚᱛᱟᱭ ᱢᱮ।  ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱟᱹᱡᱤ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱢ ᱵᱮᱜᱚᱨ -ᱥᱣᱟᱨᱛᱷ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱨᱚᱯᱷᱟᱤᱞ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱚᱜᱤᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟ ᱟ।
  • ᱟᱢ  ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱢᱟᱱ ᱩᱫᱩᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟ (ᱡᱮᱢᱚᱱ।  ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱯᱚᱨᱢᱟᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ 10 ᱞᱟᱜ / 12 ᱞᱟᱜ ᱢᱟᱨᱠ ᱥᱤᱴ )

 

ᱥᱚᱛ- ᱱᱭᱟᱭ ᱣᱤᱵᱷᱟᱜ, ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ

ᱢᱩᱪᱟᱫ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱨᱩ : 3/9/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate