অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱢᱮᱠᱤᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ

ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱢᱮᱠᱤᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ

ᱯᱨᱥᱛᱟᱣᱱᱟ

ᱥᱮᱨᱢᱟ  2011 ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱵᱟᱫᱤ 1038 ᱢᱤᱞᱤᱭᱱ ᱦᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱢᱤᱫ ᱟᱱᱩᱢᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ, ᱥᱮᱨᱢᱟ 2016 ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ 60 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱲᱛᱤ ᱩᱢᱚᱨ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱵᱟᱫᱤ ᱵᱟᱲᱷᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ 2016 ᱨᱮ 11.6 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱦᱩᱭᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ 2021 ᱨᱮ 14.3 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱟᱨᱥᱮᱨᱢᱟ 2026 ᱨᱮ 17.3 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟ। ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱟ ᱨᱮ  ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱦᱟᱲᱟᱢᱚᱜ ᱛᱮ  ᱡᱡᱤᱞᱤᱸᱜ ᱩᱢᱚᱨ ᱦᱟᱹᱵᱤᱫ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱡᱤᱣᱤᱛ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱲᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟ।  ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱛᱤᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ, ᱵᱟᱨᱤᱥᱴ ᱱᱟᱜᱚᱨᱤᱠ ᱠᱚ ᱟᱵᱟᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱩᱯᱟᱛ ᱨᱮ ᱵᱚᱨᱟᱵᱚᱨ ᱵᱟᱲᱷᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱞ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱥᱣᱟᱥᱛ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱥᱩᱣᱤᱫᱟ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱥᱩᱫᱷᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱥᱴᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱤᱞᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱮᱠᱮᱱ ᱡᱤᱞᱤᱸᱜ ᱩᱢᱚᱨ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱡᱤᱣᱤᱫᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱹᱯᱛᱤ, ᱢᱟᱱᱟᱛᱮ ᱟᱨ  ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱡᱤᱣᱤᱫᱟ।

ᱦᱩᱭᱩᱜᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞ

ᱵᱷᱟᱨᱛᱤᱭᱚ ᱥᱟᱢᱟᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱚᱢᱯᱚᱨᱟᱜᱚᱛ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱟᱨ ᱵᱟᱛᱟᱣ  ᱠᱚ ᱨᱮ ᱵᱤᱨᱤᱫᱷᱡᱟᱱᱠᱚ ᱢᱟᱱ ᱮᱢ ᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱨᱮ ᱡᱩᱨ ᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ।  ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ, ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱟᱡ ᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱥᱴᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱸᱭᱩᱠᱛ ᱯᱟᱨᱤᱣᱟᱨ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱣᱟᱛᱢᱟᱠ, ᱥᱩᱨᱤᱨᱤᱠ ᱟᱨ ᱴᱟᱠᱟᱠᱟᱩᱲᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱨᱮ  ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱲᱷᱮᱨ ᱟᱭᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱯᱟᱨᱤᱣᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ । ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱨᱤᱫᱡᱟᱱ ᱯᱩᱨᱩᱱ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱡᱟᱹᱯᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ  ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱤᱜᱫᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱫ ᱟᱠᱚ । ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱯᱩᱥᱴᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱞᱤᱞᱠᱟᱨ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱟᱨ ᱥᱚᱣᱟᱥᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱨ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱣᱟᱛᱢᱟᱠ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱣᱮᱫᱟᱱ ᱥᱤᱞ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱵᱟᱛᱟᱣᱟᱨᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱟ ।

ᱡᱚᱥ ᱟᱨ ᱩᱫᱮᱥ

ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱞᱩᱫᱮᱥ ᱫᱚ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱩᱞ ᱥᱩᱣᱤᱫᱟ ᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱥᱨᱚᱭ, ᱡᱚᱢᱟᱜ , ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱟ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱥᱚᱨ ᱮᱢ ᱟᱛᱮ  ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ/ᱜᱮᱨ ᱥᱟᱨᱠᱟᱨᱤ ᱥᱚᱸᱜᱚᱴᱷᱚᱱ (ᱮᱢ.ᱡᱤ.ᱚ.)/ᱯᱟᱸᱪᱭᱛᱤ ᱨᱟᱡ ᱥᱟᱸᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚ(ᱯᱤ.ᱟᱨ.ᱟᱤ.)/ᱟᱥᱛᱷᱟᱱᱤᱭ  ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱦ ᱨᱮ ᱵᱤᱨᱟᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱮᱢᱚᱛᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱨᱮ ᱢᱟᱫᱷᱭᱢ ᱛᱮ  ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱥᱤᱞ ᱟᱨ ᱪᱚᱜᱚᱲ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱠᱚ  ᱩᱥᱠᱟᱣᱟᱛᱮ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦ ᱨᱮ ᱥᱩᱫᱷᱟᱨ ᱟᱹᱜᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ । ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱢᱟᱱ ᱫᱚᱸᱰ 1 ᱮᱯᱨᱤᱞ, 2015 ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱸᱜᱥᱚᱫᱷᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱦᱚ ᱟᱫᱷᱤᱥᱩᱪᱤᱛ ᱟᱠᱟᱱ । 4 ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱚᱡᱱᱟ ᱤᱥᱠᱤᱢ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ 12 ᱜᱚᱴᱚᱡ ᱡᱚᱡᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ  ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱩᱤᱦᱟᱹᱨ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱞᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱸᱜᱚᱛ ᱥᱚᱸᱜᱚᱴᱷᱚᱠ ᱠᱚ /ᱠᱟᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱸᱣ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ । ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱥᱟ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱡᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ -

  • ᱟᱭᱚ-ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱵᱨᱤᱥᱴ ᱱᱟᱜᱚᱨᱤᱠ ᱵᱷᱟᱨᱚᱱ-ᱯᱚᱥᱟᱱ ᱟᱨ ᱠᱟᱞᱭᱟᱱ ᱟᱫᱷᱤᱱᱤᱭᱚᱢ, 2007 ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱜᱨᱩᱠᱛᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚ ।
  • ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱮ ᱛᱟᱦ ᱨᱮ ᱵᱨᱤᱥᱴ ᱱᱟᱜᱚᱨᱤᱠ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱮᱞᱯ ᱞᱟᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱚᱪᱚ ।
  • ᱡᱤᱞᱟ ᱛᱟᱦ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱤᱥᱴ ᱱᱟᱜᱚᱨᱤᱠ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ  ᱦᱮᱞᱯᱞᱟᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱚᱪᱚ ।
  • ᱵᱟᱨᱤᱥᱴ ᱱᱟᱜᱚᱨᱤᱠ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱵᱚᱸᱫᱷ ᱨᱮ  ᱱᱟᱣᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱱᱤᱛᱤ  ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ  ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚᱡᱱᱟ ।

ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱫᱷᱟᱨᱟ

ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱱᱟ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱯᱚᱸᱪᱟᱭᱟᱛᱤ ᱨᱟᱡ ᱥᱟᱸᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚ /ᱟᱥᱛᱷᱟᱱᱤᱭᱟ ᱱᱤᱠᱟᱤ ᱟᱨ ᱯᱟᱛᱨᱚ  ᱜᱮᱭᱨᱥᱟᱨᱠᱟᱨᱤ/ ᱱᱤᱡᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ  ᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱡᱮᱱᱥᱤ ᱠᱚ  ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱩᱫᱮᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ  ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ -

  • ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱥᱨᱤᱛ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱲᱷᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ  ᱵᱨᱤᱫᱷ ᱡᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱵᱷᱩᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱛᱮ  ᱡᱚᱢᱟᱜ, ᱟᱥᱨᱚᱭ ᱟᱨ ᱥᱣᱟᱥᱛ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ
  • ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚ /ᱡᱩᱣᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱯᱤᱲᱷᱤ ᱥᱚᱢᱵᱚᱸᱫᱷ ᱵᱮᱱᱟ  ᱟᱨ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ
  • ᱪᱚᱜᱚᱲ ᱟᱨ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱠ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱩᱥᱠᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ

 

ᱥᱚᱛ- ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠᱱᱭᱟᱭ ᱟᱨ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱢᱸᱛᱨᱟᱞᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱣᱮᱵᱥᱟᱤᱴ

ᱢᱩᱪᱟᱫ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱨᱩ : 6/15/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate